LAPSEHOIUTEENUSE HÜVITAMINE

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse lapsevanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale (kes hooldab last lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel):

  1. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Tallinna linnaga ja kellele Tallinna linn maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetust, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik;

  2. kui lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;

  3. kui laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

Õigus taotleda hüvitist tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

2023. aastal on hüvitise määraks 264€ ühes kalendrikuus ühe lapse kohta, millele lisandub toidutasu hüvitis.

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse järgmiselt:

  1. 100% hüvitise määrast (ehk 264 eurot), kui teenuse eest on kuus tasutud 396 eurot või rohkem

  2. 50% hüvitise määrast (ehk 132 eurot), kui teenuse eest on kuus tasutud 264 - 396 eurot

Kui kuus on teenuse eest tasutud summa, mis jääb alla 264 euro, siis toetust ei maksta.

Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras.

Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.


Lisainformatsioon taotlemise kohta: https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiutoetus